Feed on
Posts
Comments

Veiklos sritys

________________________________________________________________

TIKSLAI. Pagrindiniai Kultūros centro  veiklos tikslai:

Kaupti, saugoti ir populiarinti dvasines bei medžiagines salos etninės kultūros vertybes ir pritaikyti jas šiuolaikinės visuomenės poreikiams;

Kultūrinio turizmo veikla;

Rūpintis etninės kultūros sklaida ir populiarinimu;

Ugdyti, formuoti bendrąją visuomenės kultūrą, plėtoti edukacinę, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo, pramoginę veiklą,  rūpintis  profesionalaus meno sklaida;

Organizuoti kultūrinę veiklą Rusnės, Juknaičių, Usėnų seniūnijose.

__________________________________________________________________

 VEIKLOS SRITYS:

Sudaryti sąlygas tyrinėti,  fiksuoti ir populiarinti  etnokultūrines vertybes, adaptuoti  jas šiuolaikinio gyvenimo poreikiams;

Telkti  mokslininkus, etnografus, mėgėjų meno kolektyvus, kultūros, švietimo darbuotojus, menininkus, visuomenines organizacijas, siekiančias saugoti ir populiarinti šio krašto kultūrą;

Telkti  lėšas Kultūros centro  veiklai organizuoti ir tęstiniams kultūriniams projektams įgyvendinti;

Rinkti , kaupti ir teikti  informaciją apie turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietoves;

Rengti, leisti, platinti ir parduoti   informacinius ir kartografinius leidinius apie kultūrinio turizmo paslaugas, objektus ir vietoves;

Koordinuoti   mėgėjų meno kolektyvų veiklą, rūpintis jų dalyvavimu vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose, Dainų šventėse;

Organizuoti pramoginius,  edukacinius ir kitus renginius;

Sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai;

Rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu, NVŠ programų kūrimu ir įgyvendinimu;

 

Dalyvauti  etnokultūros, kultūrinio turizmo, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo  ir kitų programų konkursuose;

Skatinti  liaudies meno ir amatų vystymą;

Kaupti  etninės kultūros duomenų archyvą;

Tenkinti sociokultūrinius  Rusnės, Juknaičių ir  Usėnų seniūnijų bendruomenių  poreikius ;

Kurti  ir įgyvendinti   meninio ugdymo programas;

Organizuoti  mokymus ir kvalifikacijos kėlimą.

__________________________________________________________________

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.