Feed on
Posts
Comments

Apie centrą

  

SALOS ETNOKULTŪROS IR INFORMACIJOS CENTRAS.

Įsteigtas 2002 m. vasario 6 d.

Kultūros centras  yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, išlaikomas iš savivaldybės biudžeto asignavimų,  turintis antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose.

Kultūros centras yra paramos gavėjas.

Veiklos sritis – kultūrinė- meninė  veikla (EVRK-90.0).
Kultūros centro  dirbantis personalas  ir veikla- spauskite čia.
Rekvizitai – spauskite čia.

TIKSLAI:

Pagrindiniai Kultūros centro  veiklos tikslai: Kaupti, saugoti ir populiarinti dvasines bei medžiagines salos etninės kultūros vertybes ir pritaikyti jas šiuolaikinės visuomenės poreikiams; Kultūrinio turizmo veikla; Rūpintis etninės kultūros sklaida ir populiarinimu; Ugdyti, formuoti bendrąją visuomenės kultūrą, plėtoti edukacinę, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo, pramoginę veiklą,  rūpintis  profesionalaus meno sklaida; Organizuoti kultūrinę veiklą Rusnės, Juknaičių, Usėnų seniūnijose.

UŽDAVINIAI: Kultūros centras, įgyvendindamas veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas: Tyrinėja, fiksuoja etnokultūrines vertybes, adaptuoja jas šiuolaikinio gyvenimo poreikiams; Telkia mokslininkus, etnografus, mėgėjų meno kolektyvus, kultūros, švietimo darbuotojus, menininkus, visuomenines organizacijas, siekiančias saugoti ir populiarinti šio krašto kultūrą; Telkia lėšas Kultūros centro  veiklai organizuoti ir tęstiniams kultūriniams projektams įgyvendinti; Renka, kaupia ir teikia informaciją apie turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietoves; Rengia, leidžia, platina ir parduoda  informacinius ir kartografinius leidinius apie kultūrinio turizmo paslaugas, objektus ir vietoves; Dalyvauja  etnokultūros, kultūrinio turizmo, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo  ir kitų programų konkursuose; Įvairia kultūrine ir edukacine veikla skleidžia  Pamario krašto istorijos, etnokultūros palikimą, publikuoja  straipsnius, leidžia  leidinius, kitas priemones; Teikia pagalbą pedagogams, integruojant etninę kultūrą į švietimo įstaigų ugdymo programas;  Skatina liaudies meno ir amatų vystymą; Kaupia etninės kultūros duomenų archyvą; Organizuoja kultūros veiklą Rusnės, Juknaičių, Usėnų seniūnijose; Sudaro sąlygas profesionalaus meno sklaidai; Kuria ir įgyvendina meninio ugdymo programas; Organizuoja mokymus ir kvalifikacijos kėlimą.

___________________________________________________________________

STRUKTŪRA

__________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.